جلسه شوراي اسلامي شهر بهارستان باحضور رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداربهارستان و مهمانان از سازمان حمل ونقل اصفهان

کد خبر: 122 تاریخ انتشار: 1398/07/07
نمایش: 1157
اخبار
مهمانان جلسه :۱-دکتر افتخاري-مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري اصفهان۲-مهندس بنده خدايي-مدير ترافيک شهري شهرداري اصفهان۳-مهندس لقايي مدير مطالعات ترافيک شهرداري اصفهان
جلسه شوراي اسلامي شهر بهارستان باحضور رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداربهارستان  و  مهمانان از سازمان حمل ونقل اصفهان
۱-دکتر افتخاري-مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري اصفهان۲-مهندس بنده خدايي-مدير ترافيک شهري شهرداري اصفهان۳-مهندس لقايي مدير مطالعات ترافيک شهرداري اصفهان در محل شوراي اسلامي شهر بهارستان  برگزار شد

افزودن دیدگاه