چهارشنبه 25 اردیبهشت 98

-دستور کار :
 
  1. بررسی نامه شماره 3508/1/2025 فرماندار محترم در خصوص  مصوبه شماره 259مورخ 12/2/98 شورا مبنی بر فراخوان عمومی احداث بازار روز کوثر در شهر بهارستان
  2. بررسی لایحه شماره 3770/98 مورخ 23/2/98 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ، با قید دو فوریت
  3. بررسی لایحه شماره 3487/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر نامگذاری معابر مسکن مهر
بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترممصوبات :بررسی نامه شماره 3508/1/2025 مورخ 24/2/98  فرماندار محترم در خصوص  مصوبه شماره 259مورخ 12/2/98 شورا مبنی بر فراخوان عمومی احداث بازار روز کوثر در شهر بهارستان قرائت گردید و مقررشد با شهرداری مکاتبه لازم جهت ارائه مستنداتو صورتجلسات شورای سرمایه گذاری دراسرع وقت به این شورا صورت پذیرد .بررسی لایحه شماره 3770/98 مورخ 23/2/98 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ، با قید دو فوریت  مطرح و ضمن مخالفت با دو قید قوریت آن ، لایحه از دستور کار خارج گردید ./بررسی لایحه شماره 3487/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر نامگذاری معابر مسکن مهر موضوع مطرح و  با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید . 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟