خدابخش شمس ارمندی - خرداد 98

-خدابخش شمس ارمندي عضو شوراي اسلامي شهر و عضو کميسيون خدمات شهري فرهنگي و سرمايه گذاري بهارستان از جمله اعضاي فعال و پيگيري است که شايد کمتر از ساير اعضاي شوراي شهر چهره رسانه‌اي و خبري داشته باشد اما به واسطه مسئوليت هايي که پذيرفته است با دقت نظر بسيار زيادي هم در جلسات شوراي شهر شرکت نموده و هم پيگير مطالبات مردم بزرگوار شهر بهارستان بوده است


وي با توجه به فرمايش رهبر معظم انقالب مبني بر اينکه
هر سال را به نامي مرتبط با معيشت و اقتصاد مردم نام گذاري و
امسال را نيز سال » رونق توليد « نام گذاري فرموده اند،گفت: در
نخستين جلسات امسال شوراي شهر يکي از نکات بسيار
مهم تاکيد استفاده از توليدات داخلي با هدف حمايت
بوده است که ما وظيفه داريم کارکارشناسي کنيم
و در مسير محقق شدن آن از سرمايه گذاران و
کارآفرينان حمايت کنيم.
عضو شوراي اسالمي شهر بهارستان گفت:
از آنجايي که توليد جزو ارکان اصلي هر کشور
و حاصل اشتغال است لذا همين رونق توليد،
کاهش واردات و خروج ارز در پي دارد و لذا سياست
هاي دولت و دستگاه هاي اجرايي کشور بايد در زمينه
همين حمايت از توليد داخل و تسهيل در امر توليد و رونق
بخشيدن به آن باشد و شهرداري بهارستان با استفاده از
خريد کاالي داخلي و حمايت از توليد کاالي ايراني از توليد
کننده داخلي و ملي حمايت خواهد کرد، چنانکه به قسمت
هاي اداري شهرداري ابالغ شده است که تماما از کاالها و توليد
داخلي و ايراني استفاده و از خريد وسايل داخلي حمايت کنند.
 ابالغ به قسمت هاي مختلف شهرداري جهت خريد کاالها و
توليدات داخلي و ايراني
اين عضو شوراي شهر پيگيري مقدمات و زيرساخت هاي بيمارستان،
آرامستان و بخشداري بهارستان را به عنوان مهمترين موارد در دست
بررسي دارد و مي گويد: با توجه به جمعيت 100 هزار نفري شهر
بهارستان يکي از نيازها و مطالبات مردم، ساخت يک بيمارستان
مستقل در شهر بهارستان است که پس از پيگيري هاي مختلف با
سرمايه گذار بخش خصوصي قرار شد يک بيمارستان 64 تخت خوابي
توسط سرمايه گذار بخش خصوصي ساخته شود.
وي يکي ديگر از نيازها و مطالبات مردم شهر بهارستان را ساخت
يک آرامستان عنوان کرد و گفت:در حال حاضر از سوي شهرداري
نامه اي در خصوص ساخت آرامستان به معاون عمراني استاندار و
نيز مدير کل راه و شهرسازي ارسال شده است که نسبت به موافقت
اين موضوع اقدام شود.
 شهر بهارستان به زودي صاحب بخشداري مي شود
شمس معتقد است،در بهارستان يک واحد اداري هماهنگ کننده
اي نياز است که بتوان از طريق آن با ساير بخش هاي سياسي کشور
مرتبط شد،لذا وجود يک بخشداري به عنوان يک نهاد سياسي در
بهارستان الزم است که در اين زمينه،اخيرا با حجت السالم احمد
سالک نماينده مجلس مردم اصفهان جلسه اي برگزار و تا کنون نامه
اي براي وزارت کشور و به دفتر وزير کشور ارسال شده است که به
محض دستور اجرايي آن،بخشداري در بهارستان تاسيس مي شود.
 نامه تاسيس بخشداري در بهارستان روي ميز وزير کشور
اين عضو شوراي شهر، بهارستان را يک شهر پر از پتانسيل هاي
سرمايه گذاري مي داند و معتقد است پاي سرمايه گذاران بايد به
بهارستان باز و مورد حمايت قرار بگيرند،چنانکه در همين راستا پروانه
ساخت رايگان به سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي پروژه تفريحي پارک کوهستان با يک هزار و 500 متر مربع
را از جمله جاذبه هاي ايجاد شده گردشگري بهارستان عنوان کرد
و افزود: اين مجموعه تفريحي در مراحل پاياني کار قرار دارد و به
زودي در اختيار شهروندان بهارستاني قرار مي گيرد.
بام بهارستان ديگر پروژه گردشگري و تفريحي در پارک کوهستان
به ارتفاع 40 متر است که به زودي به فاز شروع اجرايي مي رسد.
شمس با وجود اينکه بهارستان را يک محدوده شوره زار مي داند،
اما مي گويد:با توجه به تصفيه پساب فاضالب، سال گذشته فضاي
سبز خشکسالي نداشته و با کاشت گونه هاي گياهي کم مصرف
آب فضاي سبز شهري خوبي را در خيابان هاي شهر شاهد بوده ايم.
 اولين پيست موتور چهارچرخ در بهارستان ساخته مي شود
اين عضو شـوراي شـهر مي گويد:هـر چند شـرايط اقتصادي
فعلـي نتوانسـته اقدامـات مـورد انتظارشـهروندان را در شـهر
بهارسـتان محقق کند اما توانسـته جاذبه هايـي در حد بضاعت
ايجـاد کند،چنانکـه پيرو مطالبـات مردمي و با توجه بـه توانايي
مالي شـهرداري پـروژه هاي عمراني و فرهنگي از جمله سـاخت
فرهنگسـرا و تاالر از طريق مزايده به پيمانکار واگذار شـده که
در حال انجام و پروژه گلخانه،بـاغ بانوان،مجموعه تفريحي
پيسـت موتـور چهارچرخ بـراي نخسـتين بـار در مکاني
بـه متـراژ13 هـزار متر مربـع با کليـه امکانـات رفاهي و
تفريحي در حال سـاخت اسـت.
وي ديگر پيگيري هاي جدي خود را دعوت از مسئولين
استان و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در شهر بهارستان
از جمله ناهيد تاج الدين و حجت السالم احمد سالک
عنوان کرد و افزود:حجت السالم سالک با حضور در جمع
اعضاي شوراي شهر،شهردار و معاونين قول مساعدت جهت
تاسيس بخشداري در بهارستان را داده است،جلسه در شوراي شهر
بهارستان و حضور مدير کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان
اصفهان و معاون راهداري جهت بررسي مسائل و مشکالت جاده
اصفهان-شيراز و خطرات احتمالي ناشي از تردد زياد خودروهاي
سنگين و ترانزيتي و مجاورت شهر بهارستان و عبور و مرور ساکنين
و نيز اتوبوس هاي شهري بهارستان از ديگر موارد مورد پيگيري
بوده است که مسئوالن امر قول عريض نمودن و بررسي وضعيت بررسي مسائل و مشکلات جاده اصفهان شيراز و خطرات احتمالي ناشي از تردد زياد خودروهاي سنگين و ترانزيتي و مجاورت شهر بهارستان و عبور و مرور ساکنين و نيز اتوبوسهاي شهري به بهارستان از ديگر موارد مورد پيگيري بوده است که مسئولان امر قلع ريز نمودن و بررسي وضعيت و لکه‌گيري جاده را داده‌اند

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟